Kvalité och miljö

Kvalitetspolicy
Genom ett långsiktigt arbete är målet för AB Tingstad Rörinstallationer att ha bästa möjliga kundfocus, detta skall komma från:

  • Leverans av tjänster som uppfyller och gärna överträffar kundens krav och förväntningar.
  • De nöjdaste kunderna i branschen detta genom att vara tillmötesgående och ge god service.
  • En ständig utveckling och förbättring av tjänster och vårt ledningssystem.
  • En välutbildad och motiverad personal som utför installationer med kvalitet.

Miljöpolicy
Hos oss på AB Tingstad Rörinstallationer skall vi arbeta för att förebygga och minimera de eventuella skadliga effekter som kan uppstå i samband med de produkter och tjänster vi erbjuder:

  • Vi skall kontinuerligt förbättra företagets miljöinsatser genom att använda miljöanpassat material och sådana arbetsmetoder som inte skadar det naturliga kretsloppet samt skapar förutsättningar för resurssnålhet i verksamheten.
  • Vi skall tillgodose våra kunders krav på miljöriktiga installationer och följa de aktuella lagar och krav som är kopplade till verksamheten.
  • Vi skall stärka miljömedvetandet hos våra anställda samt påverka våra leverantörer och samarbetspartners att arbeta med miljöförbättringar.
  • Vi skall ständigt förbättra vårt ledningssystem.

Arbetsmiljöpolicy
Hos oss på AB Tingstad Rörinstallationer är det viktigt att arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, det  vill säga arbetsmiljöfrågor skall behandlas i direkt anslutning i det vardagliga arbetet.

Vi strävar efter trygga arbetsplatser där olyckor, tillbud och arbetsskador förebyggs. Våra medarbetare skall vara välutbildade och ha insikt och medvetenhet inom arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, på så sätt uppnår vi effektivitet och kvalitet i vårt arbetsmiljöarbete. Det är en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation, arbetsglädje och lågsjukfrånvaro är de indirekta vinsterna.

AB Tingstad Rörinstallationer chefer står står för ett tydligt och synligt ledarskap som bygger på respekt och omsorg för våra medarbetare, samarbetspartners och tredje man.

Certifierade ISO 9001, 14001 & 45001
Vi använder oss av kvalitetsstandarden ISO 9001, 14001 & 45001 i vårt arbete.